بایگانی ماهیانه: خرداد ۱۳۹۴

مطالبات سازمان تامین اجتماعی، دیون ممتازه دولت

طبق ماده (۴۹) قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، «مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت جزو دیون ممتازه بوده و بایستی در اولویت بازپرداخت قرار گیرد ولی متاسفانه طی چند دهه اخیر به این موضوع توجه نشده و دولتها به مطالبات بانک مرکزی، پیمانکاران وزارت نیرو، راه و شهرسازی و… بیشتر از مطالبات ممتازه سازمان تامین اجتماعی، توجه کرده اند.

بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی که از سال ۱۳۵۶ شکل گرفته است دارای علل و اسباب گوناگونی است که در طی یک دهه اخیر تنوع و تکثر بیشتری یافته است. به عبارت دیگراز سال ۱۳۵۴ که مقرر شد دولت ۳% در حق بیمه کارگران مشارکت داشته باشد در سال مذکور و سال ۱۳۵۵ سهم حق بیمه دولت، عندالمطالبه پرداخت گردیده است ولی از سال ۱۳۵۶روند پرداخت حق بیمه سهم دولت دچار وقفه و منجر به انباشت سنواتی بدهی ها گردید. از سال مزبور تا سال ۱۳۸۳ که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب گردید، دولت در محاسبه و بازپرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگی کشوری و… سودی به میزان ۵ در هزار منظور می نمود، ولی در قبال بدهی هایش به سازمان تامین اجتماعی از محاسبه و پرداخت سود استنکاف می کرد. ادامه خواندن مطالبات سازمان تامین اجتماعی، دیون ممتازه دولت

استقراض از جیب کارگران جایگزین استقراض از بانک مرکزی

پدیده مزمن تولید و انباشت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از رژیم گذشته آغاز و در تمامی ادوار مجلس‌ها و دولت های پس از انقلاب نیز با تداوم و تزاید همراه بوده است ولیکن رشد این بدهی‌ها در دهه گذشته روند صعودی مضاعف و متزایدی را شاهد بوده است به نحوی که سازمان تامین اجتماعی را از بخش قابل توجهی از حق بیمه ای که بایستی هر ماه و هر سال دریافت و بر اساس آن خدمات و تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران انجام دهد محروم ساخته و این سازمان بزرگ مقیاس ملی را با بحران نقدینگی جدی مواجه ساخته و می سازد. تولید و انباشت سنواتی بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی صرفنظر از عدم النفع ناشی از عدم وصول به موقع منابع و عدم سرمایه گذاری به هنگام و بهره مندی از انباشت و ارتقاء ارزش ذخائر، باعث می‌گردد که سازمان متحمل هزینه پول و هزینه تامین نقدینگی شود. بدین ترتیب که با عدم پرداخت حق بیمه های جاری تعهد شده از سوی دولت و عدم تادیه بدهی های سنواتی دولت، سازمان تامین اجتماعی مجبور است برای تامین نقدینگی یا سهام و ذخائر خود را بفروشد و با اینکه تسهیلات بگیرد و هزینه تامین مالی برای سازمان به شدت بالا می رود. ادامه خواندن استقراض از جیب کارگران جایگزین استقراض از بانک مرکزی

به مناسبت درگذشت دکتر مظفر کریمی

«انالله و انا الیه راجعون»

از شمار دو چشم یک تن کم

وزشمار خرد هزاران بیش

نهال برومند سازمان تأمین اجتماعی نمی توانست تا هم اکنون پایدار و استوار بماند مگر به عزم و حزم مردان مردی که کمر همت به پاسداشت از آن بستند و توش و توان علمی و عملی خود را مصروف صیانت از این نهاد تعالی بخش ساختند.

مرحوم دکتر مظفر کریمی یکی از فرهیختگان و اندیشمندان قلمرو رفاه و تأمین اجتماعی که طی عمر با برکت خویش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشهای مختلف سازمان تأمین اجتماعی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و… خدمت و مجاهدت نمود، از جمله سرآمدان علمی سازمان تأمین اجتماعی بود که اگرچه چشم و دل خویش را نثار سازمان تأمین اجتماعی نمود، ولی متأسفانه گاهاً بخوبی دیده نشد و به چشم نیامد و بعضاً بقدر کفایت و همتراز با شأن و منزلت کارشناسی و مدیریتی خود بکار گرفته نشد. ادامه خواندن به مناسبت درگذشت دکتر مظفر کریمی

فرار بزرگ

یکی از مظلومیت های تاریخی سازمان تأمین اجتماعی اینست که خودش متولی تأمین منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات خود است. غالب وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، یک دستگاه “مدیریت هزینه” هستند و پول آماده را از منابع نفتی، مالیاتی و… می گیرند و اگر بلد باشند و عرضه داشته باشند آنرا خوب خرج می کنند و مدیریت هزینه می نمایند. در بسیاری از کشورهای دنیا حق بیمه مربوط به خدمات تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی بویژه در سطوح پایه و همگانی و اجباری را در جوف مالیات می گیرند و یا از محل منابع عمومی و انفال تأمین و منابع آماده و مهیا را به سازمان بیمه گر اجتماعی می دهند تا آنرا صرف ارائه خدمات خود نماید، ولی سازمان تأمین اجتماعی یک دستگاه “درآمد – هزینه” است اگرچه با توجه به فرارهای مالیاتی بزرگی که در ایران وجود دارد، در اغلب سالها وصولی منابع بیمه ای سازمان به وصولی سازمان مالیاتی در حوزه مالیاتهای غیر مستقیم پهلو می زند. ادامه خواندن فرار بزرگ

دلم درد دارد

دلم درد دارد
تنش گرم است هنوز، کاش به کالبد بازگشتی بود جانش را
آورده اش در این مکاره سودایی نیست و تنازع را بر نمی تابد
رفته است .
بازاریان هماره خواهند آمد تا کالایی دیگر در سوگ عرضه دارند
سوداگران ارزشها تن می آرایند از آنچه سودایی است،
عروسک وار
تن و روح آسوده دارید که بر بقایید و بازارتان چه ها که ندارد
رفت مظفری که خستیدش
یادش ، فکرش، جانش گرامی است
آنک این شما و تختگاهی که آراسته اید
اینک این ما و ویرانی که بر ساخته اید
و چه تنهاییم

نعمت الله علیپور

در سوگ دکتر مظفر کریمی

ساعت ۲۳٫۳۰ شامگاه دوشنبه، بیست و هشتتم اردیبهشت نود و چهار