بایگانی ماهیانه: مهر ۱۳۸۹

اهداف

همانطور که از نام و فلسفه وجودي و وجوبي انجمن پيداست . اين انجمن قصد دارد تا با بهره گيري از سرچشمه هاي ناب ، متعالي و مقدس برگرفته از باورها و ارزشهاي ديني و ملي تمدن ايراني در جهت شکل دهي زندگي سرشار از شادابي ، سرسبزي سلامتي براي جامع? ايراني گام بردارد و از اين رهگذر به دو مقوله حفظ و ارتقاء کيفيت زندگي ( معطوف به شاخصهاي کار ، علم و فرهنگ ، بهداشت و درمان ، فراغت و تفريح ، محيط زيست ، تأمين معيشت و اطمينان نسبت به آينده و…) و توليد و انباشت سرمايه اجتماعي ( معطوف اعتماد ، انسجام و مشارکت اجتماعي ) توجه ويژه داشته و بهمين سبب دامنه فعاليتي انجمن از منظر علمي در رشته هاي جامعه شناسي ، رفاه و تعاون اجتماعي ، روانشناسي اجتماعي ، اقتصاد ، حقوق ، مديريت ، توسعه و برنامه ريزي و… و از منظر سازماني در حوز? عمل وزارتخانه ها و دستگاههاي قلمرو اشتغال ، مسکن ، رفاه و تأمين اجتماعي، تعاون ، سلامت و… و از منظر ابزاري در حوزه هاي پژوهشي ، هنري ، ادبي ، ورزشي با محوريت خانواده و جوانان و نوجوانان و زنان و… با اهداف کلي زيرمي باشد.

  1. تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزش‌ها، باورها و آموزه‌هاي اصيل ديني و ملي و تجارب جهاني در حوزه امور اجتماعي بارويكرد ارتقاء كيفيت زندگي ايرانيان.
  2. مشاركت ، همياري و پشتيباني فكري و عملي در جهت گسترش خدمات اجتماعي و توليد و انباشت سرمايه اجتماعي در چارچوب قوانين موضوعه .
  3. كمك به گسترش ، پيشبرد و ارتقاء سطح فرهنگ و دانش قلمرو امور اجتماعي در كشور و توسعه و بهبود كارکردهاي خدمات اجتماعي در عرصه‌هاي اجرايي .
  4. حمايت و صيانت از نقش ، جايگاه و حقوق معنوي و صنفي فعالان عرصه امور اجتماعي و کارآفريني و تلاش در جهت ايجاد و اعتلاي استاندارد‌هاي حرفه‌اي در اين حوزه و نيز كمك به تنظيم تعاملات فعالان اين حرفه و با نهادها و مراجع ذيربط .
  5. تلاش نظري و عملي در راستاي صيانت از دستاوردهاي امور اجتماعي در ايران .
میپسندم(0)نمیپسندم(0)